cs.gif  česky
en.gif  english
16. 2. 2019 » 0 °C
       
Galerie | Teploměr | Studentská unie | Webmail | ČVUT | Partneři | Hledání | MyInfo

Pravidla

1. Základní pojmy

„Uživatelem“ se v těchto pravidlech rozumí každý, kdo používá počítač, terminál nebo jakékoli jiné zařízení připojené do počítačové sítě Masařka. Pod pojmem „počítačová síť“ nebo zkráceně „síť“ se rozumí souhrn technických a softwarových prostředků výpočetní techniky potřebných k propojení uživatelů. „Legální software“ je software získaný v souladu se zákony, včetně autorského práva. Termín „výpočetní technika“ se v těchto pravidlech používá pro označení počítačové sítě a prostředků výpočetní techniky, včetně jejich programového vybavení. „Pozastavením členství" se rozumí odpojení od uživatele od internetu a rezervačního systému.


2. Správa sítě

2.1
Počítačová síť Masařka je hierarchicky uspořádaná distribuovaná síť propojených počítačů. Síť Masařka jako celek spadá pod nadřazenou síť ČVUT.

2.2
Síť Masařka jako celek spravují členové klubu Masařka, jejíž předseda jmenuje správce počítačové sítě Masařka. Klub Masařka zajišťuje celkovou funkčnost sítě, vede evidenci jejích uživatelů a může podle potřeby datový provoz v síti monitorovat. Účelem monitorování je optimalizace provozu výpočetní techniky, zjišťování abnormálních stavů a prevence proti nim a odhalování případů porušování pravidel používání sítě.

2.3
Administrátor sítě Masařka udržuje v aktuálním stavu evidenci všech uživatelů v síti a ve stanovených intervalech předává tuto evidenci správci počítačové sítě ČVUT. Je povinen zajistit, aby každý uživatel z jeho domény byl prokazatelně seznámen se zásadami správného užívání sítě ČVUT a písemně potvrdil, že zná a bude dodržovat pravidla jejího používání.

3. Povinnosti uživatele

3.1
Každý uživatel před připojením písemně potvrdí, že zná a bude dodržovat pravidla používání sítě Masařka.

3.2
Uživatel smí používat výpočetní techniku pouze v souladu s akademickým posláním sítě ČVUT. Bez písemného souhlasu rektora nebo jím zmocněného pracovníka je zakázáno používat síť ČVUT pro jiné právní subjekty, nebo takové používání umožňovat.

3.3
Uživatel pracuje s výpočetní technikou pouze pod tím uživatelským jménem, které mu bylo přiděleno, a heslo ke svému uživatelskému jménu volí a udržuje v tajnosti tak, aby zabránil jeho zneužití. Uživatel plně zodpovídá za škody, ke kterým by došlo zneužitím jeho uživatelského jména v důsledku nedbalé manipulace s heslem.

3.4
Přístupová práva uživatele jsou dána jeho uživatelským jménem. Uživatel se nesmí pokoušet získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nebyl přidělen, a nesmí se snažit získat přístup k chráněným informacím a datům jiných uživatelů. Pokud uživatel jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) získá privilegovaný stav nebo přístupová práva, která mu nepatří, je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit jakémukoliv administrátorovi sítě klubu Masařka.

3.5
Uživatel nesmí provádět takové změny výpočetní techniky, které by mohly mít vliv na provoz sítě. Tato činnost je vyhrazena jen administrátorům sítě.

3.6
Uživatel nesmí vyvíjet takovou činnost, která by ostatním uživatelům škodila nebo bránila v řádném využívání sítí.

3.7
Uživatel nesmí používat a šířit nelegální software nebo audiovizuální materiály, které jsou opatřeny copyrightem (autorskými právy) a bez souhlasu kopírovat a distribuovat části operačního systému a instalovaných programů.

3.8
Každý uživatel plně odpovídá za veškeré informace, které v počítačové síti Masařka zveřejnil. Pro používání elektronické pošty a vystavování informací na počítačích platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Je výslovně zakázáno používat počítačovou síť k šíření materiálů, jejichž rozšiřování nebo veřejné vystavování je v rozporu se zákonem, a obtěžovat ostatní uživatele zasíláním řetězových dopisů na náhodně zvolené adresy. v dopisech a materiálech určených pro větší okruh je zakázáno používat vulgární výrazy.

3.9
Vstupuje-li uživatel prostřednictvím sítě Masařka do jiných počítačových sítí, musí dodržovat pravidla, která platí v těchto sítích.

3.10
Uživatel nesmí prostřednictvím počítačové sítě šířit informace poškozující klub Masařka popř. celé ČVUT.

3.11
Uživatel není oprávněn poskytovat přístup do sítě Masařka třetí osobě.

3.12
Každé zařízení uživatele připojené do sítě musí mít IP adresu, která mu byla přidělena administrátorem a byla zanesena do databáze.

3.13
Každý uživatel může mít maximálně 3 registrované zařízení připojené do sítě.

3.14
Uživateli, který tato pravidla poruší, bude vyměřen trest podle kategorie prohřešků.

4. Prohřešky

4.1
V následujícím seznamu jsou vyjmenované prohřešky a příslušné tresty.:
-zavirované PC - odpojení do vyřešení incidentu
-abuse (podezřelý stroj) - odpojení do vyřešení incidentu
-abuse (torrenty) - při prvním porušení je uživatel odpojen  na dobu jednoho týdne, při druhém na dva týdny a potom na celý semestr.
-spam - první porušení je řešeno upozorněním, druhé týdením a třetí odpojením na jeden měsíc
-manipulace se síťovým zařízením MK - uživateli je pozastaveno členství v klubu MK
-sdílení internetového připojení - při prvním porušení je uživatel odpojen od sítě na dva týdny, pri druhém na celý semestr.


4.2
Pokud daný případ nespadá do žádné kategorie, je řešen individuálně.


4.3
Uživateli je dána možnost snížení trestu prací prospěšnou klubu. Uživatel může o práci požádat prostřednictvím emailu admin(at)mk.cvut.cz. Délka práce je minimálně 3 hodiny a uživateli na ní nevzniká nárok.


5. Závěrečná ustanovení

5.1
Tento příkaz nabývá účinosti dnem jeho zveřejnění.


5.2
Klub Masařka si vyhrazuje právo na změnu pravidel sítě. Případné změny musejí být schváleny představenstvem klubu Masařka.

U
ž
i
v
a
t
e
l
e
m
s
e
v
t
ě
c
h
t
o
p
r
a
v
i
d
l
e
c
h
r
o
z
u
m
í
k
a
ž
d
ý
,
k
d
o
p
o
u
ž
í
v
á
p
o
č
í
t
a
č
,
t
e
r
m
i
n
á
l
n
e
b
o
j
a
k
é
k
o
l
i
j
i
n
é
z
a
ř
í
z
e
n
í
p
ř
i
p
o
j
e
n
é
d
o
p
o
č
í
t
a
č
o
v
é
s
í
t
ě
M
a
s
a
ř
k
a
.
P
o
d
p
o
j
m
e
m
p
o
č
í
t
a
č
o
v
á
s
í
ť
n
e
b
o
z
k
r
á
c
e
n
ě
s
í
ť
s
e
r
o
z
u
m
í
s
o
u
h
r
n
t
e
c
h
n
i
c
k
ý
c
h
a
s
o
f
t
w
a
r
o
v
ý
c
h
p
r
o
s
t
ř
e
d
k
ů
v
ý
p
o
č
e
t
n
í
t
e
c
h
n
i
k
y
p
o
t
ř
e
b
n
ý
c
h
k
p
r
o
p
o
j
e
n
í
u
ž
i
v
a
t
e
l
ů
.
L
e
g
á
l
n
í
s
o
f
t
w
a
r
e
j
e
s
o
f
t
w
a
r
e
z
í
s
k
a
n
ý
v
s
o
u
l
a
d
u
s
e
z
á
k
o
n
y
,
v
č
e
t
n
ě
a
u
t
o
r
s
k
é
h
o
p
r
á